« Wróć

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU EKOPLON

§ 1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: „EKOPLON” ustala Regulamin (dalej „Regulamin”) korzystania z Portalu EKOPLON (dalej: „Portal”) w szczególności warunki dostępu dla Kontrahenta EKOPLON (dalej: „Kontrahent”) do Portalu oraz warunki na jakich będzie przebiegać wzajemna komunikacja pomiędzy EKOPLON a Kontrahentem.
 2. Niniejszy Portal w zakresie wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przeznaczony jest dla klientów spółki EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., którzy złożyli oświadczenia (w formie elektronicznej o wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur VAT w postaci elektronicznej oraz nie dokonali odwołania tych oświadczeń.
 3. Kontrahent korzystający z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień. Przedmiotowy regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej i wymaga akceptacji przy pierwszym logowaniu.

§ 2

KORZYSTANIE Z PORTALU

 1. Warunkiem korzystania z Portalu jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Za pierwszy dzień używania Portalu uważa się dzień, kiedy Kontrahent otrzymał od EKOPLON login i hasło dostępu, zatem dzień kiedy mógł się po raz pierwszy zalogować do Portalu. Przy pierwszym logowaniu do Portalu Kontrahent zobowiązany będzie do utworzenia swojego własnego hasła.
 3. Podany przez Kontrahenta adres e-mail (wskazany podczas procesu rejestracji służy jako login do konta oraz adres, na który będą przesyłane powiadomienia o kolejnych wystawionych e-fakturach czekających na odbiór na założonym koncie.
 4. Za pośrednictwem Portalu Kontrahent ma przede wszystkim możliwość:
  1. pobierania faktur elektronicznych
  2. przeglądania faktur oraz stanu wzajemnych rozliczeń.
 5. Oprócz powyższych funkcjonalności systemu Kontrahent może wykonywać następujące działania:
  1. korzystać z innych usług, które będą wprowadzone w związku z rozwojem Portalu
  2. otrzymywać informacje o aktualnych promocjach
 6. Wskazany powyżej zakres działań może być na podstawie jednostronnej decyzji EKOPLON w ramach rozwoju Portalu i zmian jego funkcjonalności poszerzony lub ograniczony w każdym czasie. W takim przypadku zmiana obowiązuje od dnia powiadomienia Kontrahenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez umieszczenie nowej wersji Regulaminu w Portalu.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z DZIAŁAŃ KONTRAHENTA

Zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego strony uzgodniły, iż wszelkie działania zrealizowane za pośrednictwem Portalu są przez Strony uważane za wiążące i prawnie skuteczne oraz, że dla posiadania prawnie wiążącego i skutecznego charakteru nie wymagają potwierdzenia w formie pisemnej.

§ 4

ZASADY WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

 1. Podstawą prawną do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej są przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 35).
 2. Kontrahent, który zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną w formie pliku PDF poprzez ich samodzielne pobieranie z Portalu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie – co zostanie potwierdzone dodatkowo osobnym dokumentem.
 3. EKOPLON wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność zgodnie z art. 106e i 106m Ustawy o podatku od towarów i usług.
 4. Usługa e-faktury polega na udostępnieniu faktury wystawionej w formie elektronicznej oraz na powiadomieniu Kontrahenta o jej wystawieniu.
 5. Zgoda Kontrahenta na wystawianie faktur elektronicznych nie wyłącza możliwości wystawienia faktur VAT w formie papierowej.
 6. Kontrahent jest uprawniony do wycofania akceptacji, zgodnie z art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług. Cofnięcie zgody jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez doręczone do EKOPLON pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody.
 7. Faktury elektroniczne będą archiwizowane na Portalu przez okres X lat liczonych od końca roku, w którym dana faktura została wystawiona.
 8. Na adresy e-mail podane przez Kontrahenta przesyłane są wyłącznie powiadomienia o wygenerowaniu faktur VAT w postaci elektronicznej. Adresy te nie mogą być wykorzystywane do przesyłania faktur VAT w postaci elektronicznej.
 9. Za dzień doręczenia faktury elektronicznej uznaje się dzień przesłania powiadomienia na adres e-mail odbiorcy o wystawieniu i udostępnieniu faktury elektronicznej na koncie Kontrahenta.

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 1. Kontrahent i EKOPLON odpowiadają za szkody rzeczywiste wyrządzone w wyniku naruszenia prawa, zatem za szkody powstałe przede wszystkim na skutek naruszenia ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Kontrahent odpowiada za wszelkie działania i ingerencje w Portalu EKOPLON poczynione przez niego poczynione przez Użytkowników, ewentualnie przez inne osoby, którym Kontrahent umożliwił dostęp.
 3. EKOPLON nie odpowiada za szkody, które powstały u Kontrahenta z powodu udostępnienia loginu i hasła dostępu przez Kontrahenta niepowołanym osobom.
 4. EKOPLON nie odpowiada za szkodę, która powstanie u Kontrahenta z powodu:
  1. nadużycia systemu przez niepowołaną i nieuprawnioną osobę z powodów leżących po stronie Kontrahenta;
  2. niewłaściwego używaniem Portalu przez Kontrahenta;
  3. awarii technicznej po stronie Kontrahenta;
  4. awarii technicznej spowodowanej przez trzecią stronę;
  5. awarii sieci telefonicznej lub sieci do przesyłu danych;
  6. innych okoliczności, które wyłączają odpowiedzialność EKOPLON zgodnie z przepisami prawa.

§ 6

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. EKOPLON nie zapewnia usług dostawy internetu.
 2. Kontrahent w celu korzystania z Portalu zobowiązany jest posiadać odpowiednie urządzenia techniczne umożliwiające korzystanie z Portalu, które obsługują przeglądarki internetowe takie jak: Chrom, Mozilla, itp. w sposób należyty (w tym dostęp do internetu i poczty elektronicznej).
 3. Portal działa 24 godziny na dobę i bez przerwy. EKOPLON zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub ograniczenia używania Portalu na okres konieczny do przeprowadzenia konserwacji systemu lub przetworzenia danych. EKOPLON nie ponosi odpowiedzialności za szkodę z powodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Kontrahent za pośrednictwem Portalu zostanie powiadomiony o jakiejkolwiek zmianie funkcjonalności.

§ 7

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PORTALU

 1. Kontrahent ma obowiązek podjęcia wszelkich środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, przede wszystkim powinien chronić system i jego poszczególne z zakresu bezpieczeństwa (loginy, hasła dostępu oraz kody) przed użyciem przez nieupoważnioną osobę. Kontrahent ma ponadto obowiązek bezzwłocznie powiadomić EKOPLON o nadużyciu lub podejrzeniu o nadużyciu korzystania lub próby korzystania z Portalu przez nieuprawnione do tego osoby.
 2. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku trzech ponownych niewłaściwych prób zalogowania się ze strony któregoś z Użytkowników EKOPLON ma prawo do zablokowania dostępu. Dostęp zostanie ponownie umożliwiony po upływie 24 godzin od ostatniej nieudanej próby zalogowania się.

§ 8

OGRANICZENIE I/LUB COFNIĘCIE DOSTĘPU DO PORTALU

 1. EKOPLON zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub cofnięcia Kontrahentowi dostępu do Portalu w przypadku złamania przez niego obowiązków wynikających z przepisów prawa, niniejszego regulaminu lub innych umów łączących Kontrahenta i EKOPLON.
 2. Dostęp Kontrahenta do Portalu może być ograniczony, w szczególności w poniższych przypadkach:
  1. udostępnienia loginu przez Kontrahenta niepowołanej osobie;
  2. złamania zasad bezpieczeństwa dotyczących używania Portalu przez Kontrahenta;
  3. trzykrotna niewłaściwa próba zalogowania się do Portalu (wprowadzenie niewłaściwego hasła lub/i loginu).
 3. Dostęp do Portalu może zostać ponownie umożliwiony Kontrahentowi pod warunkiem, że ustały okoliczności, z powodu których dostęp został ograniczony.

§ 9

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Kontrahent może złożyć reklamację z tytułu nienależytego funkcjonowania portalu za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres e-mail: …….. wpisując w tytule wiadomości REKLAMACJA.
 2. W treści reklamacji Kontrahent powinien podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, precyzyjne określenie nienależytego funkcjonowania oraz własne dane kontaktowe, tj. co najmniej imię i nazwisko oraz login.
 3. Termin na wniesienie reklamacji wynosi 7 dni, licząc od dnia wystąpienia każdorazowej nienależytej funkcjonalności portalu.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez EKOPLON następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia przez Kontrahenta. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona we wskazanym terminie, EKOPLON powiadomi Kontrahenta na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź EKOPLON w sprawie reklamacji jest wysyłana w wiadomości zwrotnej na adres e-mail Kontrahenta, z którego została wysłana reklamacja.
 6. Naruszenie trybu postępowania reklamacyjnego uzasadnia odrzucenie reklamacji przez EKOPLON.

§ 10

ZACHOWANIE TAJEMNICY

Obie strony zobowiązują się do zachowania poufności względem wszystkich informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, także po zakończeniu używania Portalu.